شاخص 24 ساعت گذشته

76 سالم

شاخص هم اکنون

90 سالم

روز شمار شاخص آلودگی تا امروز 1397/05/01

شاخص (AQI) در 48 ساعت گذشته

راهنمای شاخص توصیه های بهداشتی اثرات بهداشتی

وضعیت هواشناسی

دما

34

سرعت باد

5.1m/s


جهت باد
N

W E

S
میزان بارش

0 mm

نقشه شاخص کیفیت هوای امروز

شاخص کیفیت هوا

مقایسه تعداد روزهای سالم و ناسالم سال گذشته و امسال (تا به امروز)

13961397
کیفیت هواتعداد روز%تعداد روز%
پاک97.286.4
سالم10180.89475.2
ناسالم برای گروه حساس15122318.4
ناسالم0000
بسیار ناسالم0000
خطرناک0000