شاخص 24 ساعت گذشته

120 ناسالم
برای گروه‌های حساس

شاخص هم اکنون

83 سالم

روز شمار شاخص آلودگی تا امروز 1397/08/30

شاخص (AQI) در 48 ساعت گذشته

راهنمای شاخص توصیه های بهداشتی اثرات بهداشتی

وضعیت هواشناسی

دما

13

سرعت باد

5.5m/s


جهت باد
N

W E

S
میزان بارش

0 mm

نقشه شاخص کیفیت هوای امروز

شاخص کیفیت هوا

شاخص در هفت روز گذشته

چهارشنبه 30 آبان120
سه شنبه 29 آبان111
دوشنبه 28 آبان111
یکشنبه 27 آبان84
شنبه 26 آبان98
جمعه 25 آبان85
پنج شنبه 24 آبان54

مقایسه تعداد روزهای سالم و ناسالم سال گذشته و امسال (تا به امروز)

13961397
کیفیت هواتعداد روز%تعداد روز%
پاک104.07145.69
سالم19177.6420181.71
ناسالم برای گروه حساس4417.893112.6
ناسالم10.4100
بسیار ناسالم0000
خطرناک0000