اطلاعات روزانه شاخص 24 ساعت گذشته

ایستگاه:
سالم (69)

شاخص کیفیت هوای روزانه شهر تهران

AQI - CO
33
20
33
AQI - O3
42
27
27
AQI - NO2
64
52
64
AQI - SO2
14
8
10
AQI - PM2.5
81
68
69
AQI - PM10
60
54
56

راهنما