اطلاعات روزانه شاخص 24 ساعت گذشته

ایستگاه:
سالم (82)

شاخص کیفیت هوای روزانه شهر تهران

AQI - CO
34
13
15
AQI - O3
53
37
39
AQI - NO2
77
42
42
AQI - SO2
13
6
6
AQI - PM2.5
95
74
82
AQI - PM10
101
65
74

راهنما