اطلاعات روزانه شاخص 24 ساعت گذشته

ایستگاه:
سالم (84)

شاخص کیفیت هوای روزانه شهر تهران

AQI - CO
26
17
25
AQI - O3
55
47
48
AQI - NO2
87
54
87
AQI - SO2
10
6
8
AQI - PM2.5
84
71
84
AQI - PM10
72
59
72

راهنما