اطلاعات روزانه شاخص 24 ساعت گذشته

ایستگاه:
سالم (65)

شاخص کیفیت هوای روزانه شهر تهران

AQI - CO
40
32
36
AQI - O3
29
7
-
AQI - NO2
84
69
-
AQI - SO2
17
8
-
AQI - PM2.5
109
65
65
AQI - PM10
69
51
51

راهنما