اطلاعات روزانه شاخص 24 ساعت گذشته

ایستگاه:
ناسالم برای گروه های حساس (135)

شاخص کیفیت هوای روزانه شهر تهران

AQI - CO
60
34
59
AQI - O3
22
14
18
AQI - NO2
103
85
102
AQI - SO2
18
9
12
AQI - PM2.5
135
102
135
AQI - PM10
88
68
87

راهنما