اطلاعات روزانه شاخص 24 ساعت گذشته

ایستگاه:
سالم (84)

شاخص کیفیت هوای روزانه شهر تهران

AQI - CO
22
9
18
AQI - O3
71
49
71
AQI - NO2
60
47
57
AQI - SO2
5
4
5
AQI - PM2.5
119
84
84
AQI - PM10
100
70
73

راهنما