اطلاعات روزانه شاخص 24 ساعت گذشته

ایستگاه:
سالم (82)

شاخص کیفیت هوای روزانه شهر تهران

AQI - CO
32
18
32
AQI - O3
76
51
53
AQI - NO2
62
54
58
AQI - SO2
8
6
8
AQI - PM2.5
84
76
82
AQI - PM10
74
67
74

راهنما