اطلاعات روزانه شاخص 24 ساعت گذشته

ایستگاه:
ناسالم برای گروه های حساس (124)

شاخص کیفیت هوای روزانه شهر تهران

AQI - CO
43
30
38
AQI - O3
25
17
17
AQI - NO2
89
65
89
AQI - SO2
15
8
10
AQI - PM2.5
125
104
124
AQI - PM10
78
66
78

راهنما