اطلاعات روزانه شاخص 24 ساعت گذشته

ایستگاه:
سالم (96)

شاخص کیفیت هوای روزانه شهر تهران

AQI - CO
37
22
28
AQI - O3
110
60
96
AQI - NO2
87
60
77
AQI - SO2
8
6
6
AQI - PM2.5
93
74
86
AQI - PM10
70
60
70

راهنما