اطلاعات روزانه شاخص 24 ساعت گذشته

ایستگاه:
سالم (95)

شاخص کیفیت هوای روزانه شهر تهران

AQI - CO
35
18
35
AQI - O3
20
9
12
AQI - NO2
80
49
77
AQI - SO2
14
5
10
AQI - PM2.5
95
45
95
AQI - PM10
61
28
61

راهنما