اطلاعات روزانه جدول شاخص روزانه

جدول شاخص کیفیت هوا (AQI) به تفکیک هر ایستگاه مورخ 1397/06/29 در ساعت 11

ایستگاهCOO3NO2SO2PM10PM2.5
میانگین شاخص ایستگاه ها183335127486
ماکزیمم شاخص ایستگاه ها5353722894130
اتوبان محلاتی- منطقه 14     N
اقدسیه- منطقه 11741 S5787
پونک125 28163
پیروزی- منطقه 1323374257487
تربیت مدرس- منطقه 611533387869
ستاد بحران- منطقه 7943 66780
شاد آباد- منطقه 18133838108199
شریف- منطقه 213404188085
شهر ری- منطقه 20184248994103
شهرداری منطقه 21034  6254
شهرداری منطقه 4    N 
شهرداری منطقه 10SSS8N91
شهرداری منطقه 11     S
شهرداری منطقه 16123942S55N
شهرداری منطقه 192544  84N
شهرداری منطقه 21      
شهرداری منطقه 2212 S378 
گلبرگ- منطقه 813S4935362
مسعودیه- منطقه 151448422 109
میدان فتح- منطقه 9183739 92N
پارک رازی- منطقه 1115N3928N89
پارک سلامت- منطقه 1719N4319N100
پارک شکوفه- منطقه 14222412N7382
پارک قائم- منطقه 18 N72NN41
پاسداران- منطقه 3 N9NN77
دانشگاه تهران- منطقه 624N 24N91
دانشگاه شهید بهشتی- منطقه 117N 21N70
دانشگاه علم و صنعت- منطقه 430N2416N103
ژئوفیزیک- منطقه 611N5612N98
سوهانک- منطقه 1   N  
شهرداری منطقه 1538N27NN130
شهرک چشمه- منطقه 2218632N 102
فرمانداری شهرری- منطقه 2053N20 N112
میدان امام خمینی- منطقه 12000276963
'S': این دستگاه اندازه گیری در حال تعمیر می باشد.
'N': این دستگاه اندازه گیری در ایستگاه موجود نیست.