اطلاعات روزانه جدول شاخص روزانه

جدول شاخص کیفیت هوا (AQI) به تفکیک هر ایستگاه مورخ 1397/03/06 در ساعت 11

ایستگاهCOO3NO2SO2PM10PM2.5
میانگین شاخص ایستگاه ها225060598118
ماکزیمم شاخص ایستگاه ها6380877122144
اتوبان محلاتی- منطقه 14105747794N
اقدسیه- منطقه 12346 S76112
پونک194555495112
پیروزی- منطقه 131368665104136
تربیت مدرس- منطقه 6286065492144
ستاد بحران- منطقه 7275387487125
شاد آباد- منطقه 18S30SS107S
شریف- منطقه 2S50SS105S
شهر ری- منطقه 20 47384122120
شهرداری منطقه 22348S 98108
شهرداری منطقه 4    N 
شهرداری منطقه 10SSS6N121
شهرداری منطقه 11     S
شهرداری منطقه 1663  S N
شهرداری منطقه 19   582 
شهرداری منطقه 211141605117123
شهرداری منطقه 221527S487114
گلبرگ- منطقه 814S603N120
مسعودیه- منطقه 1517486549483
میدان فتح- منطقه 9S80 S108N
پارک رازی- منطقه 11 N  N 
پارک سلامت- منطقه 17 N  N 
پارک شکوفه- منطقه 14   N  
پارک قائم- منطقه 18 N NN 
پاسداران- منطقه 3 N NN 
دانشگاه تهران- منطقه 6 N  N 
دانشگاه شهید بهشتی- منطقه 1 N  N 
دانشگاه علم و صنعت- منطقه 4 N  N 
ژئوفیزیک- منطقه 6 N  N 
سوهانک- منطقه 1   N  
شهرداری منطقه 15 N NN 
شهرک چشمه- منطقه 22   N  
فرمانداری شهرری- منطقه 20 N  N 
میدان امام خمینی- منطقه 12      
'S': این دستگاه اندازه گیری در حال تعمیر می باشد.
'N': این دستگاه اندازه گیری در ایستگاه موجود نیست.