اطلاعات روزانه جدول شاخص روزانه

جدول شاخص کیفیت هوا (AQI) به تفکیک هر ایستگاه مورخ 1398/09/19 در ساعت 11

ایستگاهCOO3NO2SO2PM10PM2.5
میانگین شاخص ایستگاه ها321674143966
ماکزیمم شاخص ایستگاه ها53231213558109
اتوبان.محلاتی-منطقه14 16 1151N
اقدسیه-منطقه135148253149
پونک40157462934
پیروزی-منطقه13231855104075
تربیت.مدرس- منطقه 633138393368
ستاد.بحران- منطقه7531012172636
شادآباد-منطقه18 1798155890
شریف-منطقه2301588124578
شهرداری.منطقه10S14S N75
شهرداری.منطقه11261470  87
شهرداری.منطقه16    SN
شهرداری.منطقه192116367SN
شهرداری.منطقه244 8763443
شهرداری.منطقه21 14102175489
شهرداری.منطقه221923517 55
شهرداری.منطقه4    N 
شهرری.منطقه20241457856109
گلبرگ-منطقه819145352035
مسعودیه-منطقه15 135563518
میدان.فتح-منطقه93913971052N
پارک.رازی-منطقه11NNNNN78
پارک.سلامت-منطقه1735N8731N65
پارک.شکوفه-منطقه14NNNN3664
پارک.قائم-منطقه18 N NN92
پاسداران-منطقه3NNNNN64
دانشگاه.تهران-منطقه646N6123N65
دانشگاه.شهیدبهشتی-منطقه137218320N46
دانشگاه.علم.وصنعت-منطقه431N5117N69
ژئوفیزیک-منطقه643198335N57
سوهانک-منطقه1272061N3165
شهرداری-منطقه1529N97NN98
شهرک.چشمه-منطقه2219  N3256
فرمانداری.شهرری-منطقه2029N4932N83
میدان.امام.خمینی-منطقه12 22  3467
'S': این دستگاه اندازه گیری در حال تعمیر می باشد.
'N': این دستگاه اندازه گیری در ایستگاه موجود نیست.