اطلاعات روزانه جدول شاخص روزانه

جدول شاخص کیفیت هوا (AQI) به تفکیک هر ایستگاه مورخ 1397/05/01 در ساعت 11

ایستگاهCOO3NO2SO2PM10PM2.5
میانگین شاخص ایستگاه ها235485106476
ماکزیمم شاخص ایستگاه ها4882107248398
اتوبان محلاتی- منطقه 1420456812 N
اقدسیه- منطقه 12051 S4655
پونک196010066056
پیروزی- منطقه 132347105126693
تربیت مدرس- منطقه 62382102 6063
ستاد بحران- منطقه 7245810775464
شاد آباد- منطقه 184362 247894
شریف- منطقه 222617296788
شهر ری- منطقه 2048334777785
شهرداری منطقه 21458S 5562
شهرداری منطقه 4    N 
شهرداری منطقه 10SSS8N76
شهرداری منطقه 11     S
شهرداری منطقه 16214852S49N
شهرداری منطقه 19      
شهرداری منطقه 21215376 7784
شهرداری منطقه 2218 S106198
گلبرگ- منطقه 819S1057N78
مسعودیه- منطقه 151546100116069
میدان فتح- منطقه 9S  S83N
پارک رازی- منطقه 11 N  N 
پارک سلامت- منطقه 17 N  N 
پارک شکوفه- منطقه 14   N  
پارک قائم- منطقه 18 N NN 
پاسداران- منطقه 3 N NN 
دانشگاه تهران- منطقه 6 N  N 
دانشگاه شهید بهشتی- منطقه 1 N  N 
دانشگاه علم و صنعت- منطقه 4 N  N 
ژئوفیزیک- منطقه 6 N  N 
سوهانک- منطقه 1   N  
شهرداری منطقه 15 N NN 
شهرک چشمه- منطقه 22   N  
فرمانداری شهرری- منطقه 20 N  N 
میدان امام خمینی- منطقه 12      
'S': این دستگاه اندازه گیری در حال تعمیر می باشد.
'N': این دستگاه اندازه گیری در ایستگاه موجود نیست.