اطلاعات روزانه جدول شاخص روزانه

جدول شاخص کیفیت هوا (AQI) به تفکیک هر ایستگاه مورخ 1397/09/20 در ساعت 11

ایستگاهCOO3NO2SO2PM10PM2.5
میانگین شاخص ایستگاه ها302160115173
ماکزیمم شاخص ایستگاه ها4728752570128
اتوبان محلاتی- منطقه 142721591058N
اقدسیه- منطقه 1381652S3545
پونک25197533850
پیروزی- منطقه 1326207085372
تربیت مدرس- منطقه 629 7565288
ستاد بحران- منطقه 72813654 74
شاد آباد- منطقه 18242246105396
شریف- منطقه 22721 847 
شهر ری- منطقه 2028S50855101
شهرداری منطقه 23227  3848
شهرداری منطقه 4    N59
شهرداری منطقه 10SSS N 
شهرداری منطقه 11     S
شهرداری منطقه 163423655SN
شهرداری منطقه 194128 868N
شهرداری منطقه 21 2358135984
شهرداری منطقه 2219 S640 
گلبرگ- منطقه 822S7147047
مسعودیه- منطقه 15      
میدان فتح- منطقه 927 49850N
پارک رازی- منطقه 1133N4523N74
پارک سلامت- منطقه 1725N5420N111
پارک شکوفه- منطقه 14 N N  
پارک قائم- منطقه 18 N NN 
پاسداران- منطقه 3 N70NN79
دانشگاه تهران- منطقه 632N 25N61
دانشگاه شهید بهشتی- منطقه 137N 19N46
دانشگاه علم و صنعت- منطقه 4 N 16N66
ژئوفیزیک- منطقه 63321  N68
سوهانک- منطقه 12819 N4577
شهرداری منطقه 1547N NN86
شهرک چشمه- منطقه 222625 N 52
فرمانداری شهرری- منطقه 2037N  N128
میدان امام خمینی- منطقه 12      
'S': این دستگاه اندازه گیری در حال تعمیر می باشد.
'N': این دستگاه اندازه گیری در ایستگاه موجود نیست.