اطلاعات روزانه جدول شاخص روزانه

جدول شاخص کیفیت هوا (AQI) به تفکیک هر ایستگاه مورخ 1398/08/21 در ساعت 11

ایستگاهCOO3NO2SO2PM10PM2.5
میانگین شاخص ایستگاه ها5219981882133
ماکزیمم شاخص ایستگاه ها973911948136162
اتوبان محلاتی- منطقه 143617 1388N
اقدسیه- منطقه 153139086172
پونک41131377179
پیروزی- منطقه 136419972094162
تربیت مدرس- منطقه 675171071295154
ستاد بحران- منطقه 797 119770128
شاد آباد- منطقه 1850391142299160
شریف- منطقه 289201172297158
شهر ری- منطقه 20 181021083160
شهرداری منطقه 26312108862139
شهرداری منطقه 4    N 
شهرداری منطقه 10S18S N157
شهرداری منطقه 1150 105  157
شهرداری منطقه 16    SN
شهرداری منطقه 19 228713136N
شهرداری منطقه 2162241121595149
شهرداری منطقه 2235231181077134
گلبرگ- منطقه 84619103861105
مسعودیه- منطقه 1535211099 103
میدان فتح- منطقه 993911617109N
پارک رازی- منطقه 11 N  N 
پارک سلامت- منطقه 1754N 42N 
پارک شکوفه- منطقه 1431N N75156
پارک قائم- منطقه 18 N NN 
پاسداران- منطقه 3 N73NN155
دانشگاه تهران- منطقه 659N9941N112
دانشگاه شهید بهشتی- منطقه 1332010130N70
دانشگاه علم و صنعت- منطقه 431N8422N158
ژئوفیزیک- منطقه 6 219748N91
سوهانک- منطقه 1341987N75147
شهرداری منطقه 1540N102NN 
شهرک چشمه- منطقه 2219  N31 
فرمانداری شهرری- منطقه 2047N94 N149
میدان امام خمینی- منطقه 12      
'S': این دستگاه اندازه گیری در حال تعمیر می باشد.
'N': این دستگاه اندازه گیری در ایستگاه موجود نیست.