اطلاعات روزانه جدول شاخص روزانه

جدول شاخص کیفیت هوا (AQI) به تفکیک هر ایستگاه مورخ 1397/05/24 در ساعت 11

ایستگاهCOO3NO2SO2PM10PM2.5
میانگین شاخص ایستگاه ها30625987079
ماکزیمم شاخص ایستگاه ها6494701492103
اتوبان محلاتی- منطقه 14334657862N
اقدسیه- منطقه 13680 S5064
پونک22756956652
پیروزی- منطقه 133348591376102
تربیت مدرس- منطقه 627 5367172
ستاد بحران- منطقه 722946845365
شاد آباد- منطقه 18165755148385
شریف- منطقه 229 5497188
شهر ری- منطقه 20284656775102
شهرداری منطقه 24173    
شهرداری منطقه 4    N 
شهرداری منطقه 10SSS9N82
شهرداری منطقه 11     S
شهرداری منطقه 16645044S49N
شهرداری منطقه 193862 992 
شهرداری منطقه 212149701084103
شهرداری منطقه 2219 S76578
گلبرگ- منطقه 829S7047072
مسعودیه- منطقه 1518485046766
میدان فتح- منطقه 9S74 S86N
پارک رازی- منطقه 11 N  N 
پارک سلامت- منطقه 17 N  N 
پارک شکوفه- منطقه 14   N  
پارک قائم- منطقه 18 N NN 
پاسداران- منطقه 3 N NN 
دانشگاه تهران- منطقه 6 N  N 
دانشگاه شهید بهشتی- منطقه 1 N  N 
دانشگاه علم و صنعت- منطقه 4 N  N 
ژئوفیزیک- منطقه 6 N  N 
سوهانک- منطقه 1   N  
شهرداری منطقه 15 N NN 
شهرک چشمه- منطقه 22   N  
فرمانداری شهرری- منطقه 20 N  N 
میدان امام خمینی- منطقه 12      
'S': این دستگاه اندازه گیری در حال تعمیر می باشد.
'N': این دستگاه اندازه گیری در ایستگاه موجود نیست.