ایستگاه:
سالم (78)

شاخص کیفیت هوای آنلاین شهر تهران

AQI - CO
41
10
10
AQI - O3
68
4
42
AQI - NO2
75
21
23
AQI - SO2
10
4
6
AQI - PM2.5
103
54
78
AQI - PM10
97
45
66

راهنما