ایستگاه:
ناسالم برای گروه های حساس (110)

شاخص کیفیت هوای آنلاین شهر تهران

AQI - CO
37
9
27
AQI - O3
21
3
3
AQI - NO2
67
28
56
AQI - SO2
13
4
8
AQI - PM2.5
114
32
110
AQI - PM10
73
22
62

راهنما