ایستگاه:
سالم (63)

شاخص کیفیت هوای آنلاین شهر تهران

AQI - CO
54
9
54
AQI - O3
28
3
4
AQI - NO2
69
32
67
AQI - SO2
18
4
12
AQI - PM2.5
117
42
63
AQI - PM10
74
38
52

راهنما