ایستگاه:
سالم (79)

شاخص کیفیت هوای آنلاین شهر تهران

AQI - CO
25
8
9
AQI - O3
68
3
27
AQI - NO2
50
16
16
AQI - SO2
16
4
15
AQI - PM2.5
118
64
79
AQI - PM10
190
55
67

راهنما