ایستگاه:
سالم (58)

شاخص کیفیت هوای آنلاین شهر تهران

AQI - CO
34
6
16
AQI - O3
46
3
11
AQI - NO2
53
26
48
AQI - SO2
34
6
11
AQI - PM2.5
92
47
58
AQI - PM10
68
42
49

راهنما