ایستگاه:
سالم (93)

شاخص کیفیت هوای آنلاین شهر تهران

AQI - CO
41
7
19
AQI - O3
86
3
8
AQI - NO2
54
21
40
AQI - SO2
12
4
7
AQI - PM2.5
100
62
93
AQI - PM10
88
64
85

راهنما