ایستگاه:
سالم (69)

شاخص کیفیت هوای آنلاین شهر تهران

AQI - CO
19
6
14
AQI - O3
56
6
7
AQI - NO2
49
22
34
AQI - SO2
6
3
5
AQI - PM2.5
135
63
69
AQI - PM10
132
58
58

راهنما