ایستگاه:
سالم (97)

شاخص کیفیت هوای آنلاین شهر تهران

AQI - CO
46
11
11
AQI - O3
24
3
9
AQI - NO2
70
41
46
AQI - SO2
16
7
7
AQI - PM2.5
143
87
97
AQI - PM10
92
57
68

راهنما