ایستگاه:
سالم (90)

شاخص کیفیت هوای آنلاین شهر تهران

AQI - CO
34
7
14
AQI - O3
46
4
19
AQI - NO2
76
19
37
AQI - SO2
19
3
3
AQI - PM2.5
98
62
90
AQI - PM10
86
52
82

راهنما