ایستگاه:
ناسالم برای گروه های حساس (132)

شاخص کیفیت هوای آنلاین شهر تهران

AQI - CO
65
17
35
AQI - O3
26
3
6
AQI - NO2
89
63
74
AQI - SO2
16
6
12
AQI - PM2.5
148
102
132
AQI - PM10
101
63
76

راهنما