شاخص 24 ساعت گذشته

82 سالم

شاخص هم اکنون

75 سالم

روز شمار شاخص آلودگی تا امروز 1397/06/29

شاخص (AQI) در 48 ساعت گذشته

راهنمای شاخص توصیه های بهداشتی اثرات بهداشتی

وضعیت هواشناسی

دما

23

سرعت باد

2.7m/s


جهت باد
N

W E

S
میزان بارش

0 mm

نقشه شاخص کیفیت هوای امروز

شاخص کیفیت هوا

شاخص در هفت روز گذشته

چهارشنبه 28 شهریور90
سه شنبه 27 شهریور79
دوشنبه 26 شهریور88
یکشنبه 25 شهریور91
شنبه 24 شهریور88
جمعه 23 شهریور96
پنج شنبه 22 شهریور87

مقایسه تعداد روزهای سالم و ناسالم سال گذشته و امسال (تا به امروز)

13961397
کیفیت هواتعداد روز%تعداد روز%
پاک94.9284.37
سالم15383.6114880.87
ناسالم برای گروه حساس2111.482714.75
ناسالم0000
بسیار ناسالم0000
خطرناک0000