شاخص 24 ساعت گذشته

80 سالم

شاخص هم اکنون

76 سالم

روز شمار شاخص آلودگی تا امروز 1396/12/01

شاخص (AQI) در 48 ساعت گذشته

راهنمای شاخص توصیه های بهداشتی اثرات بهداشتی

وضعیت هواشناسی

دما

نامشخص

سرعت باد

نامشخص


جهت باد
N

W E

S
میزان بارش

mm

نقشه شاخص کیفیت هوای امروز

شاخص کیفیت هوا

شاخص در هفت روز گذشته

دوشنبه 30 بهمن80
یکشنبه 29 بهمن114
شنبه 28 بهمن69
جمعه 27 بهمن104
پنج شنبه 26 بهمن46
چهارشنبه 25 بهمن87
سه شنبه 24 بهمن115

مقایسه تعداد روزهای سالم و ناسالم سال گذشته و امسال (تا به امروز)

13951396
کیفیت هواتعداد روز%تعداد روز%
پاک164.76133.87
سالم23770.5421965.18
ناسالم برای گروه حساس7422.029628.57
ناسالم92.6882.38
بسیار ناسالم0000
خطرناک0000